Välkommen till fantastiska
Deutch text.English text
Brukshandeln
Smedjan
Kvarnen
Rundtur på bruket
Husebymaden
HB - Kännemärke för järn och kultur av bästa sort sedan 1600-talet.
Huseby Herrgård med Helige Å i förgrunden.
Bilträff
Julmarknaden
Sevärt i Kronoberg
Karta över Huseby#!/usr/bin/perl ############################################################################ # File: today.cgi Version 1.4 # Purpose: Create HTML with Today In History Data # Author: The Puppet Master # Created: 5/17/98 # Badly modified 990520 by Alf Friman # Copyright 1998 The Puppet Master - All Rights Reserved ############################################################################ # The formdate.cgi is a subroutine found in Matt's and Craigs book # The CGI/Perl Cookbook. It is under their copyright and may only be # used with this program. require 'formdate.pl'; # Thanks to Matt Wright & Craig Patchett $! = 1; $| = 1; print "HTTP/1.0 200 OK\n" if ($IIS); print "Content-Type: text/html\n\n"; $pdateform = ''; $pdate = &format_date(time,$pdateform); $thisdate = &format_date(time,'<0m><0d>'); $b_date = 'B'; #Födda $b_date = "$b_date$thisdate"; $s_date = 'D'; #Döda $s_date = "$s_date$thisdate"; $r_date = 'M'; #Historisk Händelse $r_date = "$r_date$thisdate"; $f_date = 'F'; #Allmänt $f_date = "$f_date$thisdate"; $usek = time; $full_date_format = 'en den '; $old_full_date_format = 'Den '; $julian_format = ''; $yearformat = ''; $year = &format_date(time,$yearformat); $full_date = &format_date(time,$full_date_format); $old_full_date = &format_date(time,$old_full_date_format); $julian = &format_date(time,$julian_format); if ($julian == "20/32"){$julian=0}; $daynr=$julian; $julian=$julian+1; $days_left = 365-$julian; $days_trglif = 107 - $julian; $days_julm = 317 - $julian; $days_skfest= 266 - $julian; #Beräkna påskveckan $Pmslut=3; $pyear=$year; if ($pyear<1984){$pyear=$pyear+1900;} $D=((204-(11*($pyear%19)))%30)+22; if ($D>49){$D=$D-1}; $Pdslut=$D+7-(($pyear+($pyear>>2)+$D)%7); if ($Pdslut>31){$Pmslut++;$Pdslut-=31}; $Pmstart=$Pmslut; $Pdstart=$Pdslut-7; if ($Pdstart<1){$Pmstart--;$Pdstart+=31}; $Pstart=$Pmstart*100+$Pdstart; $Pslut=$Pmslut*100+$Pdslut; $Pstart="0$Pstart"; $Pslut="0$Pslut"; #Skapa ett veckonummer # $daylen = 86400; $weekx =2+(($daynr - (7-(4+ int (time()/$daylen) - $daynr)%7))/7); $week = int($weekx); if ($week < 10) {$week = "0$week"}; $week = "W$week"; #veckonummer typ W12 # Så här ska fonten se ut $ufont = ""; #Om nytt historiskt från databasen $newfl = 0; $rtxtin = "
Denna veckan i historien.\n"; @rtxtut = " \n"; $tabst = "\n"; $tabend = "

\n"; $trst = "$ufont"; $trii = "$ufont"; $trb = "
$ufont"; $trend = "\n"; $remind = 0; #Databasfilen öppnas. $file = 'today.dat'; open(TODAY,"$file"); @lines = ; close(TODAY); # Lägg ut dagens datum. $utxt = "
\n$ufont$full_date.
"; #if ($days_trglif >6 && $year==2000){$utxt .= "Trädgårdslif - om $days_trglif dagar.

Visning för grupper året runt.";} #elsif ($days_trglif<0 && $days_skfest>6 && $days_skfest<40 && $year==2001){$utxt .= "Om $days_skfest dagar börjar Skördefesten.
Utställningar, föredrag och visningar.";} if ($days_skfest<0 && $days_julm >5 && $year==2000){$utxt .= "Om $days_julm dagar börjar Julmarknaden.";} #else{$utxt .= "Det är $days_left dagar kvar på året.
";} $utxt .= "\n
$ufont"; #Sök efter aktuella poster i databasen. ###Veckans Tips### foreach $line(@lines) { if ($line =~ m|$week|) { chop($line); $wday=substr($line,3,6); $line=substr($line,10); if ($remind eq '0') { $remind = 1; $utxt .= "$ufont Veckans Husebytips:
\n$tabst"; } $utxt .= "$trst$wday$trb$line$trend"; } } if ($remind eq '1') { $utxt .= $tabend; } $remind = 0; $utxt .= "
\n"; $utxt .= "\n"; $utxt .= "' target='_blank'>Klicka här för att komma till Huseby Bruk's Intresseförening.
\n"; $utxt .= "Information om turistbyråns verksamhet och de evenemang\n"; $utxt .= "man anordnar
på Huseby Bruk.

\n"; $utxt .= "
"; ### Allmänt ### foreach $line(@lines) { if ($line =~ m|$f_date|) { chop($line); $year=substr($line,5,4); $line=substr($line,10); if ($remind eq '0') { $remind = 1; $utxt .= $tabst; } $utxt .= "$trii$line$trend"; } } if ($remind eq '1') { $utxt .= $tabend; } $remind = 0; ###Födda### foreach $line(@lines) { if ($line =~ m|$b_date|) { chop($line); $year=substr($line,5,4); $line=substr($line,10); if ($remind eq '0') { $remind = 1; $newfl = 1; $utxt .= "På denna dagen föddes:
\n$tabst"; } $utxt .= "$trst$year$trb$line$trend"; $rtxtin = "$rtxtin

$old_full_date $year föddes
$line"; } } if ($remind eq '1') { $utxt .= $tabend; } $remind = 0; ###DÖDA### foreach $line(@lines) { if ($line =~ m|$s_date|) { chop($line); $year=substr($line,5,4); $line=substr($line,10); if ($remind eq '0') { $remind = 1; $newfl = 1; $utxt .= " I dag, någon gång i historien dog:\n$tabst"; } $utxt .= "$trst$year$trb$line$trend"; $rtxtin = "
$rtxtin

$old_full_date $year dog:
$line"; } } if ($remind eq '1') { $utxt .= $tabend; } $remind = 0; ### Händelse i hist ### foreach $line(@lines) { if ($line =~ m|$r_date|) { chop($line); $year=substr($line,5,4); $line=substr($line,10); if ($remind eq '0') { $remind = 1; $newfl = 1; $utxt .= " På dagens datum hände: \n$tabst"; } $utxt .= "$trst$year$trb$line$trend"; $rtxtin = "
$rtxtin

$old_full_date $year hände:
$line"; } } $filec = 'oldmem.txt'; if ($remind eq '1'){$utxt = $utxt,$tabend;} if ($newfl eq '1') #Spara ny händelse { if($julian<100){$julian ="0$julian";} if($julian<10){$julian ="0$julian";} open (MEMF,">$filec"); print (MEMF "$julian$rtxtin"); } else #Hämta föregående händelse { $txtold=" "; $utxt .= "$tabst$trii"; open (MEMF,"$filec"); @nydata = ; foreach $line(@nydata) {$txtold .= $line;} $julian_old=substr($txtold,1,4); $julian_old =$julian_old+7; if ($julian_old > $julian) {$txtold=substr($txtold,4);} else {$txtold="";} $utxt .= "$ufont$txtold$trend$tabend"; } close (MEMF); $utxt .= "$tabend$trend$tabend"; #Skriv... print "$utxt"; ; exit;